Tên dự án:  Đường dây 110kV Đakpsi 3&4 đi ĐakTo thuộc hạng mục đường dây và trạm biến áp 110kV -Công trình Thủy Điện Đakpsi 3&4

Khách hàng: BQLDA nhà máy thủy Điện

Nội dung dự án:  Cung cấp vật tư phụ kiện đường dây 110kV

Năm thực hiện: 2010