Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Tên dự án: Hợp đồng số: 02-17/SPC-HK/CĐ$PK-G.02 Công trình phân pha dây dẫn: đường dây 110kV từ 174 Phan Thiết – 172 Phan Rí và đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 – 132 Ngọc Hiển của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2017