linhkienthietbitram220kv-travinhTên dự án:  Đường dây 220 kV Duyên hải - Trà vinh

Khách hàng: Ban QLDA các công trình điện Miền nam

Nội dung dự án:  Cung cấp cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2012