Tên dự án:  Dự án: Đường dây 110kV Nhà máy Phong Điện- Bạc Liêu

Khách hàng: Ban quản lý các Công trình điện Miền Nam

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện, phụ kiện đường dây, cáp quang và phụ kiện