Tên dự án: Dự án: Đường dây 220 - 110kV Hóc Môn- Hỏa Xa 1,2 (đoạn từ trụ 44 đến 56)

Khách hàng: Ban quản lý các Công trình điện Miền Nam

Nội dung dự án:  Cung cấp cáp quang và phụ kiện