Tên dự án:  Dự án: Đường dây 220kV Duyên Hải - Trà Vinh

Khách hàng: Ban quản lý các Công trình điện Miền Nam

Nội dung dự án: Cung cấp cáp quang và phụ kiện