Tên dự án: Dự án 110kV Tuần Giáo-Lai Châu

Khách hàng: BQLDA nhà máy thủy Điện

Nội dung dự án:  Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2009