220kV Hiệp Hòa  Đông Anh  Bắc Ninh 2

Tên dự án: ĐZ500/220kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2

Khách hàng: Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia/ BQL các công trình Điện miền Bắc – chi nhánh Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia làm đại diện

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2016