Dự án 220 kV Tây Hà Nội

Tên dự án: Gói thầu: Cung cấp và vận chuyển cáp quang, cách điện và phụ kiện – Dự án 220 kV Tây Hà Nội

Khách hàng: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc

Nội dung dự án: Cung cấp cáp quang, cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2017