Hợp đồng số 07-15-SPC-HK-OPGW.G06

Tên dự án: Hợp đồng số 07-15/SPC-HK/OPGW.G06

Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Nội dung dự án: Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2015