2 Ảnh một buổi làm việc giữa CBCNV Công ty cổ phần ĐT & TM HK với Tổng giám đốc và Đoàn Nanjing Terui