Hoạt động trong chương trình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng cho các cán bộ nhân viên toàn thể công ty cổ phần HK

một vài hình ảnh: